You are here:-سخنی با شما
سخنی با شما ۱۳۹۸-۱۱-۱۳ ۱۸:۳۵:۵۴ +۰۰:۰۰

مؤسسه خیریه ذاکرین انصارالحسین(ع) چگونه تأسیس شد
برون اعضاءهیأت مؤسس خیریه يعني گفتارنتيجه غيرمسقيم افكارتحت فرمان ابتدااراده شان بروزكردفكرشان بوجود آمدبعدمغزشان راجع به طرزعمل كردآن تصميم گرفت اغلب رفتارهاوگفتارهابرمبناي دانستنيهاانجام مي گيردبه پائیز ۱۳۸۳فکرمیکنیم وبه اولین جرقه هایی که درذهنمان زده شدبرای برپائی یک جمع کوچک وچه زود(سال۸۴)این جمع کوچک به گروهی بزرگ تبدیل شد.گروهی باچندصدیاور. ونیکوکاران چندصدبرابربرای ازسرراه برداشتن سدهائی که یک خانواده حتی تصوربرداشتن آنرانداشتندتأسیس گردید.
وحال بازهم فکرمیکنیم راستی ازچه کسی یاازچه کسانی بایدسپاسگزاری کنیم ؟
سلام به دستهاودلهای روشنی یافته ازبهاردوستی .
سلام به انسانهایی که آفتاب عشق واندیشه رابرگستره خاک می افشانند.
سلام به انسانهایی که حق می جویند،غم می زدایندوشادی می آفرینند
کمی فکرکنیم.
بایدعمیق فکرکنیم بسیارعمیق وبسیارزیادپیداخواهیم کرد.پیداخواهیم کردکسانی راکه سپاسمان رابراونثارکنیم واوکودکی ویانوجوانی است باچشمانی زیباوپرانتظار چشمانی که اززمان رفتن پدربه درخیره مانده وهم چنان منتظراست.
ازآمدنش خبری نیست.امایاوری آمده ومرهمی شده برقلب پرازرنج او.اوراندیده اماوجودش راحس کرده .حضورش رادرخانه اش می بیندولبخندمادرش رادوباره نظاره گرشده ،لبخندی محووپرامید.مادری که شانه هایش زیربارمسئولیت خم شده وهمیشه نگران است. نگران آینده آری خداوندراشاکریم وتمامی سپاسمان رابه پای قدمهای کوچک کودکی نثارخواهیم کردکه برای مایک فرصت فراهم نموده فرصتی که برای ماوبرای من فراهم شده،بوسیله اوخداونداخودمیدانی که هیچ منتی براوبردستان کوچکش نداریم وتمامی آنچه انجام میدهیم برای رضایت توست وحتی برگفتن این نیز شرم داریم مارا هدایتگر ویاریگرباشد.نان رادرکنارخانواده فراهم وغم ازدست دادن عزیزانشان رادرکی التیام بخشددربرنامه ریزی ها به مبانی اخلاقی واعتقادی وشکوفاسازی استعدادنوجوانان یتیم اهمیت بسیارداده شده وآموختن فن و مؤسسه خیریه ذاکرین انصارالحسین(ع) درسال ۱۳۸۴باهدف حمایت وسرپرستی ایتام نیازمندشروع به فعالیت کرده است این مؤسسه هم اکنون (۵۶)خانوارراتحت پوشش داردوتعدادافرادتحت حمایت آن بالغ بر(۲۰۰)نفراست تأمین نیازهای این عده درزمینه خوراک پوشاک بهداشت درمان تحصیل(ازپایه تاسطوح عالی)ازجمله مواردی است که خیریه بااتکا برکمک های سخاوتمندانه شما برانجام آن همت گمارده است این مؤسسه همواره کوشیده تاباحمایت ازایتام،زمینه تربیت بهترآنان رادرکنارخانواده فراهم وغم ازدست دادن عزیزان شان رااندکی التیام بخشد.دربرنامه ریزی هابه مبانی اخلاقی واعتقادی وشکوفا سازی استعدادنوجوانان یتیم اهمیت بسیارداده شده وآموختن فن وحرفه به مادران وفرزندان برای پرکردن اوقات فراغت واشتغال آنان درمنزل ازاولویت خاص برخورداراست .
تشویق دانش آموزان ودانشجویان یتیم دختروپسربه کسب موقعیتهای ممتاز،ازطریق اعطای جوایزواعزام آنهابه اردوهای آموزشی،زیارتی وتفریحی وایجادرقابت درامرمطالعه وکسب دانش وهنردرسرلوحه برنامه های خیریه قرارداشته وبازدهی ونتایج درخشانی به بارآورده است مؤسسه خیریه ذاکرین انصارالحسین(ع) بیش از(۴سال)است که باهمت جمعی ازخواهران وبرادران متعهدسرپرستی ازخانواده های یتیم نیازمندرادرتأمین معاش ،مسکن،بهداشت ودرمان،اشتغال،ازدواج وجهیرزیه نوعروسان واز همه مهمترمراقبتهای اخلاقی واجتماعی وتحصیل فرزندان یتیم ازدبستان تاسطوح عالی یاری می دهدودراین میان استقبال وهمیاری روزافزون هم میهنان وبویژنقش مؤثربانوان تحصیل کرده وداوطلب به عنوان مربی،مددکارومشاوردرافزایش رشد وتعالی هدفهای مؤسسه خیریه وبالابردن سطح فرهنگی خانوده های یتیم ،بسیارچشمگیرودرخورتقدیربوده است
ويژكي ها وتوفيقات مؤسسه خيريه فوق الذكربه ياري حضرت حق با استعانت ازخداوند متعال وپيروي ازتعاليم حياط بخش قرآن مجيد ودرسايه توجهات حضرت بقيه ا… الاعظم امام زمان (عج)به منظور تحكيم سنت نبوي براي ايجاد پايگاهي كه بتواند باهمكاري مردم نیکوکاروبااستفاده ازدريافت هدايا؛وبخشش های ملکی،ساختمانی، دفترمستقرویادراختیار،وكمك هاي نقدي،غيرنقدي،کالاو پوشاک،موادغذایی،موقوفات، اعانات،وصيت،وغيره،به انجام امورخيرخواهانه وانسان دوستانه بنيان شده است اين مؤسسه ازمحل دريافت كمك هاي شماانسانهاي بلندطبع وفروتن به انجام احداث وراه اندازي پايگاه هاي امدادونجات ومراکزدرماني بهداشتي، فرهنگي،تهيه جهيزيه،كمك هزينه های مالي، مسكن، درمان بيماران،تحصيلي،عيدي فقرا،اطعام نيازمندان،اقدام ودراختيارافرادوخانواده هاي مستمندبه ويژه آسيب ديدگان،بي سرپرستان،محرومان آبرومندان،سالمندان، ايتام، و…مي گذارد
توضيح:
ايجادزمينه مشارکت افرادنیکوکاروخیرونظارت برنحوه توزيع ومصرف نذورات وهداياي ارائه شده ازسوي آنان می باشد
تقاضا واستمدادخیریه ازنیکوکاران:
ازنیکوکاران وخیرین محترم سراسرجهان وایران وازپرسنل خیرسازمانهاووزارتخانه ها وازصاحب نظران،متفكران،اعضاءهيئت علمي دانشگاهها،پرسنل لشگری وکشوری وداوطلبين دلسوزشرکتهای عام وخاص وباتجربه، مقامات مذهبي درتحقق اهداف موردنظرتقاضا میشوددراین اهداف متعالی درامرنهضت خدمت رسانی به قشرآبرمند همراه مابوده.ومؤسسه خيريه راپشتيباني بعنوان یکی ازمتولیان اصلی دل نیازمندان راشاد كرده ودرامورخيريه اين مؤسسه سهيم شويد.
بی شک هرگامی درمسيرقرب الهی وخدمت به فرزندان بی پناه،برترین وبزرگترین پاداش رادرپی خواهدداشت
خواهشمنداست ضمن مشارکت ماراازنقطه نظرات،پیشنهادات شایسته خودتان آگاه ساخته بی نسیب نگذارید.
اميداست درظل عنایات الهی وتوجهات حضرت صاحب الامرولیعصر(عج)ارواحناله الفداه همواره مؤفق ومنصورباشید
شماره حساب جاري وسیباذيل جهت پذیرش كمك های مالي به نام مؤسسه اختصاص يافته است